Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór obce

Hlavnou kontrolórkou obce je Ing. Mária Pohančániková


 
Ing.Bc. Mária Pohančaníková
 

Ing.Bc. Mária Pohančaníková


 

 

PRÁVA A POVINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA

§ 18 Hlavný kontrolór

(zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)

Rozsah kontrolnej činnosti (§ 18d)

(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie

kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa os. predpisov- zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu  v znení nesk. predpisov,
kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
kontrola vybavovania sťažností a petícií,
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení  obce,
kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
kontrola dodržiavania interných predpisov obce, 
kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi –  Napr. zákon  č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekt. zákonov.

(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podliehajú
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, 
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu  dotýkajúcom sa tohto majetku, 
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné   výpomoci, či nenávratné  finančné výpomoci podľa osobitného predpisu – Napr. zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorších predpisov.

(3) Kontrolná činnosť podľa odseku (1)sa nevzťahuje na  konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní podľa § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov.


Pravidlá kontrolnej činnosti (§ 18e)

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon – č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

 

Úlohy hlavného kontrolóra (§ 18f)

(1) Hlavný kontrolór

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb.,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, 
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do šesťdesiat dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon - § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona č. 369/1990 Zb.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.

 

Útvar hlavného kontrolóra (§ 18g)

(1) Obec si môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra.

(2) Útvar hlavného kontrolóra  riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór.

(3) Útvar hlavného kontrolóra  zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavné kontrolóra.

 

 

Poznámka:

V zmysle zákona č. 377/1990 Zb. v znení neskorších zákonov bolo upravené postavenie miestneho kontrolóra:

§ 12a ods. 13

“v § 15 ods. 2 písm. k) sa slovo “hlavného” nahrádza slovom “miestneho”.

Postavenie miestneho kontrolóra rieši aj Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v čl. 24 Miestny kontrolór:

“Postavenie miestneho kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie, plat, rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti, úlohy miestneho kontrolóra a zriadenie útvaru miestneho kontrolóra upravuje osobitný predpis.”


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pohronská Polhora na 2. polrok 2017

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavnej kontrolórky v 2. polroku 2017 zameraná na výkon kontrolnej činnosti a na spracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu Obce Pohronská Polhora na roky 2018-2020.

 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

a, Pravidelné, tematické kontroly

Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.

Kontrola hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v SŠ v Pohronskej Polhore (kontrola presunutá z 1. polroku 2017).

b, Ostatné kontroly

Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva obce Pohronská Polhora.

 

PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV A INÁ ČINNOSŤ

Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce Pohronská Polhora na roky 2018 – 2020.

Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Internou smernicou o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

 

Ing. Bc. Mária Pohančaníková,


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendárÚvodná stránka