Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie a tlačivá k ochrane osobných údajov

INFORMÁCIE K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na tomto mieste uvádzame informácie, ktoré sa majú sprístupniť dotknutej osobe podľa § 60 ods. 1) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov:

a) identifikačné údaje a kontaktné údaje

    Identifikačné a kontaktné údaje obce – obecného úradu:

Adresa  :

Obecný úrad Pohronská Polhora

Hlavná 62

976 56 Pohronská Polhora

Email : ppolhora@ppolhora.sk

Telefónne čísla : 048/6199211

 

Matričný úrad Pohronská Polhora 048/6189387 matrika@ppolhora.sk
Dane a poplatky 048/6189308 dane.poplatky@ppolhora.sk
Podateľňa 048/6199211 podatelna@ppolhora.sk
Poskytovanie informácií 048/6199211 info@ppolhora.sk
Správca webu 048/6199211 webmaster@ppolhora.sk

 

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Anna Boháčiková

email: ppolhora@ppolhora.sk

tel.: 048/6199211

 

c) informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené:

    Obec Pohronská Polhora spracúva osobné údaje na účel výkonu úloh samosprávy, ktoré jej vyplývajú najmä zo zákona o obecnom zriadení a iných osobitných predpisov a na účel preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov. Zároveň obec spracúva osobné údaje ako zamestnávateľ podľa zákonníka práce a osobitných predpisov, predpisov v oblasti povinného zdravotného a sociálneho poistenia a pod.

 

d) kontaktné údaje úradu:

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Kontakt:              Hraničná 12

                               820 07 Bratislava 27

Sekretariát úradu:

+421 /2/ 3231 3214

E-mail:                  statny.dozor(zav) pdp.gov.sk

 

e) informácie o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100

V prípade, že by bol občan priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov, má podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona.

Vzor návrhu zverejňuje Úrad na svojom webovom sídle. Návrh na začatie konania musí obsahovať dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu a kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva u prevádzkovateľa (právo na prístup k osobným údajom, právo požadovať opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov), ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva.

f) Informácie o práve žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania.

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Každá dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ potvrdil, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo získať k ním prístup a ďalšie informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • tom, komu boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
 • primeraných zárukách vyžadovaných zákonom,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (napr. „niektoré organizácie, ako sú banky, daňové úrady a nemocnice, používajú algoritmy, prostredníctvom ktorých prijímajú o dotknutej osobe rozhodnutia na základe jej osobných údajov. Je to pre ne efektívne, no nie vždy je to pre ne transparentné a tieto rozhodnutia môžu mať na dotknutú osobu právny vplyv alebo iný významný vplyv na jej život“. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktorá pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa človeka, predovšetkým súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním polohou alebo pohybom). V týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje spôsobom, akým sú požadované.

Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

 

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie jej neúplných osobných údajov.

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Ak dotknutá osoba požiada prevádzkovateľa o vymazanie jej osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný ich vymazať v týchto prípadoch:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého prevádzkovateľ jej osobné údaje spracúva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba bude namietať spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne orávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo bude namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym poriadkom,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1. Zákona

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje dotknutej osoby a je povinný ich na základe vyššie uvedených podmienok vymazať, má zároveň povinnosť vzhľadom na dostupnú technológiu a náklady informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú jej osobné údaje, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

Prevádzkovateľ nemá povinnosť zmazať osobné údaje dotknutej osoby, ak sú potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 • na uplatnenie právneho nároku

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:

 • namieta správnosť jej osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie týchto osobných údajov na dobu overenia ich správnosti,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiada dotknutá osoba o obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie jej osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 

Vyššie uvedené práva (okrem práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov) možno emailom alebo písomne poštou uplatniť u zodpovednej osoby, ktorá vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Zodpovednej osobe takisto možno oznámiť únik osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov na Obecnom úrade v Pohronskej Polhore resp. na iných pracoviskách Obce Pohronská Polhora (organizácie obce bez právnej subjektivity a pod.).


 

Tlačivá č.1-3

Súhlas - vyhlásenie jubilea v rozhlase.docx(15.2 kB)Súhlas č.1
Súhlas - zaradenie do zoznamu jubilantov.docx(17.1 kB)Súhlas č.2
Súhlas - pri úmrtí blízkej osoby.docx(18.5 kB)Súhlas č.3

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendárÚvodná stránka