Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Miestne dane a poplatky

Vybavuje:

Obecný úrad Pohronská Polhora : Júlia Veverková

tel. kontakt: 048/6189308

mail: dane.poplatky@ppolhora.sk

 

Daň z nehnuteľností : 

Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, ktoré sa nachádzajú na území obce Pohronská Polhora
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (tlačivo je na obecnom úrade alebo si ho vytlačíte z podstránky Tlačivá) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia.
Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Daňovník je povinný zaplatiť vyrubenú daň najneskôr do pätnástích dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.

 

Daň za psa: 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.
Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. Sadzba dane je  4 € za jedného psa a kalendárny rok. 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva: 

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Pohronskej Polhore - a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva. 


Daň za ubytovanie:

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje, základom dane je počet prenocovaní, sadzba dane je  0,15€ na osobu a prenocovanie


Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný a právnická osoba, ktorá podniká na území obce. Poplatok je schválený obecným zastupiteľstvo vo výške  15 €  za osobu a vyrubuje sa platobným výmerom. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza obec z posledných známych údajov v čase vydávania platobného výmeru.

 


 

Dane a poplatky

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje
 Priznanie k dani z nehnutelnosti suhrn_priloh.pdf (698.6 kB) (698.6 kB)

Priznanie dani k pozemkov
 PD_pozemok.pdf (222.9 kB) (222.9 kB)

Priznanie k dani zo stavieb
 priznanie k dani zo stavieb.pdf (181.7 kB) (181.7 kB)

Priznanie k dani zo stavieb - viacúčelová budova
 Priznanie k dani zo stavieb viacucelova budova.pdf (226.3 kB) (226.3 kB)

Priznanie k dani za psa
 priznanie k DANI ZA PSA.pdf (146.5 kB) (146.5 kB)

Priznanie k dani za nevyherný hrací prístroj
 priznanie k dani za nevyherný hrací prístroj.pdf (219.8 kB) (219.8 kB)

Oznamovacia povinnost k dani za ubytovanie
 oznamovacia povinnost k dani za ubytovanie.doc (29 kB) (29 kB)

VZN

VZN O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM 1/2016
 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom1_2016.pdf (6.9 MB) (6.9 MB)

VZN O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI na rok 2016
 vzn2_2015.pdf (202.4 kB) (202.4 kB)

VZN O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na rok 2016
 vzn3_2015.pdf (266.5 kB) (266.5 kB)Úvodná stránka