Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Miestne oznamy

Úradná tabuľa

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pohronskej PolhoreVytlačiť
 

erb.jpg

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m

 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pohronskej Polhore,

na ktoré Vás týmto pozývam.

 

Ustanovujúce zasadnutie sa uskutoční v pondelok 10.decembra 2018 o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Pohronskej  Polhore.

 

PROGRAM  :
    

 1. časť
 2. Otvorenie zasadnutia
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Príhovor starostky
 5. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva
 6. Zloženie sľubu novozvoleného starostu
 7. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
 8. Príhovor novozvoleného starostu

 

 1. časť
 1. Schválenie programu Ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
 2. Voľba mandátovej komisie, voľba návrhovej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva obce Pohronská Polhora
 5. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
 6. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
 7. Určenie platu starostu
 8. Záver

 

 

 

    

 

 

 

Mgr. Hyacinta Tyčiaková

                                                                                                                  starostka obce


 
 

Výsledky volieb obecného zastupiteľstva a starostu obceVytlačiť
 

erb.jpgMiestna volebná komisia v Pohronskej Polhore, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10.novembra 2018.

 

Do obecného zastupiteľstva a za starostu obce v Pohronskej Polhore  boli zvolení:

 

Por.č. Meno, priezvisko, titul Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, nezávislý kandidát Počet platných hlasov
1. Dušan Nepšinský Ing.  Kresťanskodemokratické hnutie  409
2. Richard Bergel Ing.  Nezávislý kandidát  300
3. Igor Vlček  Slovenská národná strana  262
4. Vladimár Rozenberg Ing.  Slovenská národná strana  261
5. Mária Pohorelcová Mgr.  SPOLU – občianska demokracia  236
6.  Marek Ďuriš  Nezávislý kandidát  230
7.  Ingrid Švantnerová  SMER - sociálna demokracia  229
8. Tomáš Porubiak  NOVA  228
9.  Marián Prč Ing.  Slovenská národná strana  210

 

Za starostu obce Pohronská Polhora  bol zvolený : 

 

Por.č. Meno, priezvisko, titul Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, nezávislý kandidát Počet platných hlasov
1. Dušan Nepšinský Ing.  Kresťanskodemokratické hnutie 324
Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie. odpis zápisnice.pdf odpis zápisnice.pdf (2.3 MB)

 
 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici apeluje na vodičov motorových vozidielVytlačiť
 

 policia.jpgKrajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici apeluje na vodičov motorových  vozidiel


 
 

„Európsky fond regionálneho rozvoja“Vytlačiť
 

publicita.jpg

Obec Pohronská Polhora realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu budovy Obecného úradu v Pohronskej Polhore.

 

Názov projektu

Komplexné zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ v Pohronskej Polhore

Hlavný cieľ projektu

Realizácia opatrení s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Pohronskej Polhore

Kontrahovaná výška NFP

190 810,26 EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk


 
 

Trasa kanalizácie v našej obci.Vytlačiť
 

Kanalizácia Pohronská Polhora – web.jpg


 
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne informujeVytlačiť
 


policia.jpgOkresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne informuje, že v záujme skvalitnenia vybavovania podaní štátnej správy, obecnej samosprávy, fyzických a právnických osôb na úseku dopravného inžinierstva Okresného dopravného inšpektorátu, Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Brezne bude zriadenie stránkových hodín určených na konzultácie vo veciach organizácie dopravy, dopravno-technických riešení, dopravno-bezpečnostných situácií na pozemných komunikáciách v období od 15. 03. 2018.

 

Stránkové hodiny pre konzultácie s dopravným inžinierom:

 

Pondelok

13.00 – 15.00 hod.

Streda

13.00 – 15.00 hod.

 

plk. Mgr. Kamil Kmeť                                                                                                                             riaditeľ


 
 

Informácie pre verejnosť z oblasti civilnej ochranyVytlačiť
 

logo co.pngVerejnosť má možnosť vyjadriť sa k zverejneným informáciám v dokumente do 30 dní po zverejnení na Obecnom úrade Pohronská Polhora. Opodstatnené pripomienky sa zohľadnia pri aktualizovaní Plánu ochrany obyvateľstva obce Pohronská Polhora.


 
 

KANALIZÁCIA OBCÍ POHRONSKÁ POLHORA A MICHALOVÁ Vytlačiť
 

informácia o projekte.jpg


 
 

Všeobecné oznamy

Stretnutie s Mikulášom 09.12.2018Vytlačiť
 

plagát.jpg


 
 

VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ POHRONSKÁ POLHORA 14.12.2018Vytlačiť
 

zus skola.jpg


 
 

MONOGRAFIA OBCE A FARNOSTI POHRONSKÁ POLHORAVytlačiť
 

Clipboard01.jpgOznamujeme občanom, že si môžu v úradných hodinách prísť na obecný úrad osobne vyzdvihnúť Monografiu obce a farnosti Pohronská Polhora, ktorej autorom je náš rodák pán Vojtech Nepšinský. 

Monografia obce a farnosti Pohronská Polhora bude odovzdaná bezplatne tým obyvateľom Obce Pohronská Polhora, ktorí vlastnia na území obce nehnuteľnosť. (1ks za nehnuteľnosť). 

 

 


 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správaVytlačiť
 

Vážení občania,

images (1).jpgoznam od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a bližšie informácie                    o registrovaní chovu hospodárskych zvierat nájdete v prílohách a na webovej stránke https://www.pssr.sk

 

Ohlásenie domácej zabíjačky SCAN0355.PDF SCAN0355.PDF (442 kB)
Registrácia hospodárskych zvierat SCAN0356.PDF SCAN0356.PDF (501.3 kB)

 
 

Našla sa peňaženkaVytlačiť
 

Na Hlavnej ulici poniže starého cintorína, v uličke smerom na ulicu Rohozná, sa našla malá peňaženka. 

Kto ju stratil nech sa informuje na obecnom úrade. 


 
 

ZBERNÝ DVOR POHRONSKÁ POLHORA - projektový zámerVytlačiť
 

Zberný dvor obr. 1.jpg

Vo volebnom období 2014-2018 na základe kontroly z Inšpekcie životného prostredia a taktiež na jej podnet, sme dospeli k zámeru vybudovania komplexného multi-funkčného zberného dvora v obci, ktorý by bol situovaný na mieste terajšieho zberného dvora.

Bola vypracovaná štúdia (viď obrazová príloha) a predložená na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Obecné zastupiteľstvo v Pohronskej Polhore tento zámer neodsúhlasilo s tým, že rozhodnutie už nechá na posúdenie novému obecnému zastupiteľstvu.

Zámer vybudovať zberný dvor so všetkými náležitosťami a stavebným povolením vyplýva zo Zákona o odpadoch. Jeho umiestnenie v centre obce je však výhodné z dôvodu dobrého prístupu pre občanov a tiež kvôli už existujúcim inžinierskym sieťam (voda, kanalizácia, elektrina), ktoré sú pre fungovanie tohto zariadenia nevyhnutné. Zberný dvor svojim výzorom nebude narúšať spomínaný priestor a výsadba zelene, s ktorou štúdia tiež počíta, toto miesto určite skrášli a pridá na estetickom vzhľade svojho okolia. 

 

Mgr.Hyacinta Tyčiaková

starostka obce

 


 
 

STREDOSLOVENSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO - PROGRAM DECEMBER 2018Vytlačiť
 

program_december2018.jpg


 
 

Kurz opatrovania dospelých a Kurz opatrovania detí v BrezneVytlačiť
 

Nezisková organizácia MISERICORDIA n.o. oznamuje, že organizuje Kurz opatrovania dospelých  a Kurz opatrovania detí so začiatkom  kurzuMisericordia_LOGO.png
19.11.2018 v Brezne. 

Kurz je možné absolvovať aj prostredníctvom REPAS bezplatne pre evidovaných uchádzačov o zamestnanie,

alebo s možnosťou na splátky. Cena kurzu je 210 Eur.
 

Zároveň organizácia ponúka možnosť absolvovania kurzu mediátor, lektor, účtovník a iné zaujímavé vzdelávacie programy akreditované ministerstvom školstva.


Informácie o kurzoch mažete získať na stránke www.misericordia.sk, na č.t. 0905255735,  alebo osobne na adrese Nálepkova 7, Brezno.


 
 

Všetky detičky od 4-7 rokov pozývame na ZUMBU od 02.10.2018Vytlačiť
 

zumba kids.png


 
 

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?Vytlačiť
 

logo hasici.jpgNestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín?

Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Každoročne dochádza k významnému počtu požiarov
z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov
a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.
Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva
do spotrebiča, než na ktorý je určený !

2. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:

 •  ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:

- 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
- 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

- 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
- v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky


3. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!


4. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!


5. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!


Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.
Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní
a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

Obr. horiaci dom.jpg„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“


 
 

Všetky maminky a tínedžerov pozývame na ZUMBU od 04.10.2018Vytlačiť
 

zumba pre maminky.png


 
 

Zmena termínu zberu TKOVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že zber komunálneho odpadu býva od 01.06.2018 každý párny týždeň vo štvrtok. Najbližší termín zberu  komunálneho odpadu bude 28.06.2018.


 
 

Pohrebné podporné združenie Betliar, pobočka Pohronská PolhoraVytlačiť
 

ppz.jpgPohrebné podporné združenie Betliar, pobočka Pohronská Polhora oznamuje svojim členom, ktorí nemajú uhradené členské príspevky, aby ich uhradili do konca júna. Od 1.júla budú pripočítavané 10% penále.

Anna Peniaková


 
 

Mladí záchranári z Pohronskej Polhory mieria do SencaVytlačiť
 

Dňa 3. mája 2018 sa dve družstvá z našej školy zúčastnili okresného kola súťaže Mladí záchranári civilnej ochrany. Naši deviataci Radka Ridzoňová, Alžbetka Zajaková, René Viliam Lupták a Mário Potančok na trati dlhej vyše kilometra zdolali všetky stanovišťa, kde preukázali bojovnosť, zručnosť, vedomosť, svoje dlhoročné skúsenosti. Na umiestnenie im chýbali 2 body, ktoré im zobrala jedna nesprávna odpoveď v teste alebo jeden nezostrelený terč... Druhým tímom boli ôsmaci Lívia Pančíková, Jakub Podmanický, Dominik Krupa a šiestačka Nikolka Trnavská, ktorí obstáli v skúškach a so stratou 9 bodov na prvé miesto si doniesli bronzové medaily. Postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo v Osrblí 23. mája. Keďže mladší žiaci boli na súťaži prvýkrát, povedala by som „šťastie začiatočníka“, ale v krajskom kole v konkurencii tých najlepších tímov zo všetkých banskobystrických okresov zabojovali a opäť skončili na krásnom treťom mieste. Svojou snahou a vytrvalosťou stále napredovať a učiť sa si vybojovali postup na Majstrovstvá Slovenska. Odchádzame 6. júna na Senecké jazerá ukázať čo v nás je a zároveň si aktívne oddýchnuť, nadviazať nové priateľstvá... Držte nám palce, prosím...

Anka Belková

 

IMG_20180503_093148.jpgIMG_20180503_132950.jpgIMG_20180523_110736.jpgIMG_20180523_113100.jpgIMG_20180523_143556.jpgIMG_20180524_073848.jpg


 
 

Polícia upozorňujeVytlačiť
 

Blíži sa čas dovoleniek, kedy si chceme oddýchnuť a viac ako inokedy sa venujeme svojej rodine, poznávaniu krajiny, kúpe spomienkových predmetov pre našich blízkych ako svojim osobným dokladom, platobným kartám či finančnej hotovosti. Jedná sa hlavne o kúpaliská, návštevy kultúrnych pamiatok, spoločenských podujatí, ale aj obchodných centier s väčšou koncentráciou obyvateľstva.

Odporúčame Vám, aby ste si svoje osobné veci, hlavne doklady a peňaženky chránili. Nenechávajte si ich na kúpaliskách v taškách bez dozoru, resp. na miestach, odkiaľ je ich možné ľahko vytiahnuť - napr. v zadnom vrecku nohavíc, na vrchu kabelky, v neuzatvorenej taške uloženej v nákupnom vozíku, alebo na viditeľnom mieste vo svojich automobiloch.

Pri nakladaní tovaru do batožinového priestoru auta z nákupného košíka si nenechávajte kabelku či doklady odložené bez dozoru na sedadle vozidla. Najvhodnejšie je nosiť kabelku, či tašku uzatvorenú pri sebe na pleci a pridržiavali ju rukou.

Majte na pamäti, že vreckári pracujú v skupinách, často pri krádežiach využívajú deti a tlačenica im uľahčuje prístup k dokladom a financiám. Práca vreckárov spočíva v tom, že pracujú ticho, rýchlo, príp. v skupinkách a bez toho, aby ste cítili, že Vám niečo mizne.

Dbajte aj na opatrnosť pri výbere peňazí z bankomatu, využívajte bankomaty v rušnejších častiach mesta, ak je to možné vyhýbajte sa výberu peňazí potme. Vybranú hotovosť si hneď uschovajte.

Aby sa dovolenka vydarila a zostali na ňu iba pekné spomienky, myslite okrem bezpečnosti na cestách aj na bezpečnosť Vašich úspor, dokladov a majetku.


 
 

Zber smeti sa prekladá na štvrtokVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že smeti budú zbierať vo štvrtok 31.05.2018 - NIE V PIATOK.


 
 

Zverejnenie vyzvyVytlačiť
 

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva.

vyzva OU.jpg


 
 

Začiatok výkopových prác kanalizácie.Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania! 

Oznamujem Vám, že dňa 4.4.2018 (t.j.zajtra) ráno o 7.00 hod. začíname s výkopovými prácami na uliciach Rohozná a Kút. Upozorňujem Vás z toho dôvodu, že sa na miestnych komunikáciach týchto ulíc budú pohybovať ťažké mechanizmy. Zároveň Vás prosím o vašu ústretovosť a trpezlivosť.

Mgr.Hyacinta Tyčiaková                                                                                                                                                            starostka obce


 
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vyzýva chodcov.Vytlačiť
 

policia.jpg

•    PRECHÁDZAJTE CEZ CESTU PODĽA MOŽNOSTÍ LEN CEZ PRIECHOD PRE CHODCOV, RESP. NA MIESTACH NA TO URČENÝCH, 

•    NESPOLIEHAJTE SA NA TO, ŽE TEN DRUHÝ DODRŽÍ PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY –  BERTE DO ÚVAHY CHYBY DRUHÝCH,

•    CEZ PRIECHOD PRE CHODCOV NEBEŽTE,

•    NIKDY NEPRECHÁDZAJTE CEZ CESTU TESNE PRED STOJACIM AUTOBUSOM, ALEBO NÁKLADNÝM AUTOM,

•    MAJTE NA SEBE VIDITEĽNE UMIESTNENÉ REFLEXNÉ PRVKY, ALEBO OBLEČENÝ REFLEXNÝ BEZPEČNOSTNÝ ODEV,

•    TAM KDE NIE JE CHODNÍK, CHOĎTE PO ĽAVEJ KRAJNICI, RESP. ČO NAJBLIŽŠIE PRI ĽAVOM OKRAJI VOZOVKY,

•    VYHÝBAJTE SA RIZIKOVÝM NEBEZPEČNÝM ÚSEKOM CIEST,

•    NEPRIELIEZAJTE ZÁBRADLIE A TÝM NEVSTUPUJE NA VOZOVKU,

•    DOSTATOČNE SA PRESVEDČTE, ŽE MÔŽETE BEZPEČNE PREJSŤ NA DRUHÚ STRANU CESTY.

•    UVEDOMUJE SI, ŽE CHODEC JE TEN NAJZRANITEĽNEJŠÍ!

•    NERISKUJE  -  OPLATÍ SA RADŠEJ POČKAŤ, KÝM BUDETE MÔCŤ BEZPEČNE PREJSŤ NA DRUHÚ STRANU CESTY!!!

      

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne 
ďakuje a praje všetkým účastníkom cestnej premávky bezpečný návrat domov.


 


 
 

Centrum právnej pomociVytlačiť
 

cpp.pngVážení spoluobčania, potrebujete právnu pomoc a nemáte prostriedky na jej zabezpečenie ?

Mesto Brezno v spolupráci s Centrom právnej pomoci v Banskej Bystrici otvorilo v Brezne Konzultačné pracovisko pre všetkých, ktorí v dôsledku zlej finančnej a sociálnej situácie nemôžu využívať komerčné právne služby na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov.

Čo konzultačné stredisko CPP ponúka

právne poradenstvo vo forme predbežných konzultácií, pomoc pri mimosúdnych konaniach vrátane sprostredkovania riešenia sporov formou mediácie, spisovanie podaní na súd, zastupovanie v konaní pred súdmi a vykonávanie úkonov s tým súvisiacich a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených za poplatok

Poplatok

4,50 € v trvaní najviac jednej hodiny

Kedy ?

Každý piatok v čase  od 9.00 h do 13.00 h

Kde ?

Mestský úrad Brezno – zasadačka č. 2

Nám. gen. M. R. Štefánika 2

977 01  Brezno

 

Kontakt

Tel.: 0905 477 405

        0918 644 615 – CPP

Email: martin.ivanic@centrumpravnejpomoci.sk

http: www.centrumpravnejpomoci.sk

Tel: 048/6306 240

Email: janka.lemberkova@brezno.sk

 

Na konzultácie je potrebné objednať sa vopred na uvedených kontaktoch

 

                                                                         Mgr. Martin Juhaniak,v.r. prednosta mestského úradu


 
 

Polícia upozorňujeVytlačiť
 

 policia.jpg     Dlhšie znížená viditeľnosť v ranných a večerných hodinách počas zimného obdobia je príčinou zvýšeného počtu dopravných nehôd. V tomto ročnom období si treba uvedomiť, že vidieť a byť videný je životne dôležité nielen pre vodičov, ale najmä pre chodcov a cyklistov.

      Žiadame občanov, aby správne zhodnotili konkrétnu situáciu a neprechádzali cez cestu, ak prechod cez ňu nie je bezpečný. Nevstupovali na vozovku, ak nemajú dostatok času na bezpečný prechod, a ak prichádzajúce vozidlo nie je v dostatočnej vzdialenosti potrebnej pre zastavenie vozidla vodičom, vzhľadom na stav vozovky.

        Ďalej vyzývame občanov, aby za zníženej viditeľnosti (v noci, skoro ráno, neskoro večer, za hmly a za dažďa) používali reflexné prvky viditeľne na sebe, prípadne reflexný bezpečnostný odev, nakoľko tieto prvky výrazne prispievajú k bezpečnosti chodcov. Pod pojmom „mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky“ sa rozumie používať tieto prvky na svojom oblečení, resp. priamo na tele - napr. rôzne reflexné pásky, samolepky a pod. Tieto prvky má mať účastník cestnej premávky umiestené najmä na strane, ktorá je priľahlá k vozovke.

      Treba si uvedomiť, že používanie reflexných prvkov zvyšuje viditeľnosť v šere a v tme odrážajú dopadajúce svetlo až na 200 metrov.


 
 

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN LEKÁRNE.Vytlačiť
 

logo lekáreň.jpgUpozorňujeme Vám, že Lekáreň pri nemocnici -pobočka Pohornskej Polhore má otvorené aj v stredu !

 

Otváracie hodiny:

PONDELOK:  7:30 - 13.30

UTOROK:       7:30 - 13.30

STREDA:        7:30 - 13.30

ŠTVRTOK:      7:30 - 13.30

PIATOK:          7:30 - 13.30


 
 

Poďakovanie Nadácii SPP.Vytlačiť
 

Obec Pohronská Polhora spolu s rodičmi a deťmi - ďakuje Nadácii SPP

za finančný príspevok na vybudovanie ihriskapre deti v centre obce ( v miestnom parku ),

ktorý Nadácia SPP poskytla vo výške 1500EUR. 

preliezka 3.jpg


 
 

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný odbor UPOZORŇUJE a VYZÝVAVytlačiť
 

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný odbor UPOZORŇUJE a VYZÝVA,

každého vlastníka, nájomcu a spravcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona.220/2004 Z.z.

1.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a 

pred jej poškodením a degradáciou

2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín

3.) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí

4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druhu pozemku s jeho evidenciou v katastri.

        

          Zároveň upozorňujeme občanov, aby svoje poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na internetový portál na stránke www.mpsr.sk - Informačné nástroje - Agrofórum - fórum o využívaní poľnohospodárskej pôde.

         Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný odbor bude v jarných a letných mesiacoch vykonávať kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu podľa vypracovaného harmonogramu. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie ustanovení § 3 zákona vyvodzované dôsledky.

Ing. Jozef Auxt / vedúci odboru

 


 
 

Relácia TV Hronka o Pohronskej PolhoreVytlačiť
 


 
 

Prehľad  podujatí v okrese Brezno.Vytlačiť
 

TIK logoPrehľad  podujatí v okrese Brezno nájdete tu.


 
 

Polícia opakovane upozorňujeme seniorov.Vytlačiť
 

Opakovane upozorňujeme seniorov, aby boli opatrní a prezieraví v prípadoch, kedy do ich príbytkov príde osoba, ktorá sa predstaví ako pracovník istej spoločnosti (napr. zdravotnej poisťovne) s výhodnou ponukou, zľavou na lieky, či zdravotnícke pomôcky alebo ponúka na predaj rôzny tovar (deky, hrnce). V rámci predchádzania tejto trestnej činnosti Policajný zbor odporúča seniorom nevpúšťať cudzie osoby a nereagovať na výhodné ponuky, zľavy a darčeky, ktoré im údajní zamestnanci rôznych inštitúcií ponúkajú priamo v ich príbytkoch. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že pracovníci zdravotných poisťovní nenavštevujú osobne seniorov v ich príbytkoch za účelom uplatnenia zliav na zdravotnícke pomôcky, lieky alebo odovzdania rôznych vecí. Tento spôsob evidentne používajú páchatelia, ktorí si cielene vytipujú seniorov z dôvodu ich sociálnej izolácie; často ide o ovdovelé alebo osamelo žijúce osoby, pre ktoré je príznačné stereotypné správanie, dôverčivosť, ale i fyzická bezbrannosť.

V prípade podozrenia, že by mohlo ísť o podvodníka, bezodkladne kontaktujte políciu na čísle 158. Políciu kontaktujte okamžite aj v tom prípade, ak ste sa už stali obeťou podvodu.

 

                                                                                                                    plk. Mgr. Kamil Kmeť                                                                                                                                riaditeľ


 
 

Dátové centrum miest a obcí (DCOM) informuje.Vytlačiť
 

Vážení občania,

Vaša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).

Výrazným benefitom pre Vás, občanov, je dostupnosť elektronických služieb ktoré samospráva poskytuje. V praxi to znamená, že agendu a komunikáciu s úradom vybavíte kedykoľvek, bez potreby myslieť na úradné hodiny a rovnako aj z ktoréhokoľvek miesta prostredníctvom internetu.

Na portáli sú dostupné jednotlivé eSlužby rozdelené podľa rôznych kritérií.

Pre využitie eSlužieb rozdelených podľa životných situácii navštívte:

https://www.dcom.sk/obyvatel

K dispozícií je 138 elektronických služieb poskytovaných samosprávou a pokrývajúcich väčšinu životných situácií, ktoré je možné využívať z pohodlia svojho domova.

 

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Kýčerského 5
811 05 Bratislava

www.zdruzeniedeus.sk


 
 

Zisťovanie záujmuVytlačiť
 

Vážení spoluobčania.
Obec Pohronská Polhora oznamuje občianskej verejnosti, že má zámer zrekonštruovať budovu bývalej materskej školy a pošty na ulici Hlavná. Budova by mala v budúcnosti slúžiť ako nájomný bytový dom. Z tohto dôvodu je potrebné zistiť záujem o takýto spôsob bývania. Záujemcovia nech sa informujú na Obecnom úrade v Pohronskej Polhore, kde im budú vysvetlené bližšie podmienky. Zatiaľ ide len o predbežný prieskum, aby sme zistili či sa budeme môcť uchádzať o finančné prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR na realizáciu tohto zámeru.
Mgr. Hyacinta Tyčiaková
starostka obce

 


 
 

Upozornenie polície na dodržiavanie cestného zákona.Vytlačiť
 

logo policajného zboruNa základe upozornenia polície na dodržiavanie zákona č. 8/2009 Z.z. z 3 decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

UPOZORŇUJEME A VYZÝVAME OBČANOV

aby neparkovali na chodníkoch.

Podľa § 25, písmeno q) vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu podľa § 52 odstavec 2 ktorý znie:

Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným značením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Takýmto parkovaním je porušovaný cestný zákon a  obmedzený pohyb chodcov hlavne mattiek s kočíkmi, ťažko zdravotne postihnutým občanom a starších občanom. Taktiež v zimnom období je obmedzovaná práca cestárov pri zimnej údržbe miestnych komunikácií.

UPOZORŇUJEME

vás, že polícia začína vykonávať kontroly dodržiavania tohto zákona v našej obci.

V prípade jeho porušenia môže byť účastníkovi uložená pokuta vo výške od 30,- €  - do 50,-€.


 
 

TIK pozvánky na podujatia

PODUJATIA v Brezne a okolí v decembri 2018Vytlačiť
 

tik brezno.jpgMesiac december so sebou okrem blížiacich sa Vianoc prináša aj množstvo pripravovaných podujatí v Brezne a okolí. 

Veríme, že Vás ponuka osloví a nájdete tam to „pravé orechové".

Podujatia v Brezne a okolí December 2018.pdf December 2018.pdf (1.2 MB)

 
 

Laboratórne výsledky vody

Laboratórne výsledky z odobratých vzoriek pitnej vody z verejného vodovodu v obci Pohronská PolhoraVytlačiť
 

logo ruvzbb.jpgRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici  odbornými pracovníkmi odobral vzorky pitnej vody z verejného vodovodu v obci Pohronská Polhora.

Na základe tohto odberu boli obci doručené laboratórne výsledky z odobratých vzoriek pitnej vody z verejného vodovodu v obci Pohronská Polhora.


 
 


Úvodná stránka