Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Miestne oznamy

Úradná tabuľa

Obec Pohronská Polhora vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ Vytlačiť
 

erb.jpg

Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora

Vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

Podľa § 281 a 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemkov

vo vlastníctve obce Pohronská Polhora

prenájom pozemkov parcela:

 EKN č. 16224/101 o výmere 18428 m2, druh trvalý trávny porast

Vedený na LV834 Obec Pohronská Polhora, k.ú. Pohronská Polhora

     Obchodná verejná súťaž /ďalej len súťaž/ sa začína dňom jej prvého  uverejnenia na úradnej tabuli, na internetovej stránke vyhlasovateľa.

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľ.
 2. Návrh do súťaže predkladá navrhovateľ v písomnej forme v zalepenej obálke, na ktorej je uvedené meno a adresa navrhovateľa, s označením „Obchodná verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ“
 3. Návrhy musia byť doručené na adresu vyhlasovateľa: Obec  Pohronská Polhora, Hlavná 62, Pohronská Polhora, najneskôr do  28.10.2019, do 11:00 hod.
 4. Rozhodujúci je návrh s najvyššou výškou nájmu. Výška ročného nájmu nesmie byť nižšia ako     0,03 EUR/m2.
 5. Účel nájmu: poľnohospodárske účely
 6. Úspech, resp. neúspech vo verejnej obchodnej súťaži oznámi vyhlasovateľ účastníkom súťaže bez zbytočného odkladu po rozhodnutí obecného zastupiteľstva o najvhodnejšom návrhu.
 7. Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.
 8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy.         

Podmienky predkladanie návrhov do súťaže sú uverejnené na webovom sídle obce  www.ppolhora.sk. Navrhovateľ si ich môže vyžiadať písomne alebo osobnej na adrese určenej pre doručovanie návrhov. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebu do súťaže zaradený.

Informácie na tel. č. 048/6199211

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 03.10.2019         

na webovom sídle obce dňa 03.10.2019

Zvesené z úradnej tabule obce dňa                       

z webového sídla dňa

Ing. Dušan Nepšinský

                                                                                                Starosta obce


 
 

Zverejnenie zámeru prenechať nižšie identifikovaný majetok obce Pohronská Polhora do nájmu,obchodnou verejnou súťažou.Vytlačiť
 

erb.jpg

Zverejnenie zámeru

prenechať  nižšie identifikovaný majetok obce Pohronská Polhora do nájmu,

obchodnou verejnou súťažou

 

Obec Pohronská Polhora, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenechať majetok obce Pohronská Polhora do nájmu.

Obecné zastupiteľstvo obce Pohronská Polhora uznesením č.  70/2019   zo dňa 13.09.2019 schválilo podľa § 9 ods. 2 písm. a/ a b/ v spojení s § 9a ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zámer prenajať pozemky

EKN 16224/101 o výmere 18428 m2, druh trvalý trávny porast

nachádzajúce sa  v k.ú. obce Pohronská Polhora lokalita Poľana, vedený na LV 750 Obec Pohronská Polhora, k.ú. Pohronská Polhora obchodnou verejnou súťažou a podmienky obchodnej verejnej súťaže

za minimálnu výšku ročného nájmu   0,03 EUR/m2

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na webovom sídle obce

www.ppolhora.sk  dňom  03.10.2019

 

                                                    

                                                                              Ing. Dušan Nepšinský

                                                                                 Starosta obce

                                                       

Zámer prenajať predmetnú nehnuteľnosť je zverejnený:

 • Na úradnej tabuli obce P.Polhora  dňa:
 • Na webovom sídle obce P.Polhora dňa:

Z úradnej tabule obce P.Polhora zvesené dňa

Z webovej stránky obce P.Polhora stiahnuté dňa

 

 

 

 


 
 

Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽVytlačiť
 

erb.jpg

Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora

Vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

Podľa § 281 a 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemkov

vo vlastníctve obce Pohronská Polhora

prenájom pozemkov parcela:

 EKN č. 15997 o výmere 20664 m2, druh trvalý trávny porast

Vedený na LV750 Obec Pohronská Polhora, k.ú. Pohronská Polhora

     Obchodná verejná súťaž /ďalej len súťaž/ sa začína dňom jej prvého  uverejnenia na úradnej tabuli, na internetovej stránke vyhlasovateľa.

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľ.
 2. Návrh do súťaže predkladá navrhovateľ v písomnej forme v zalepenej obálke, na ktorej je uvedené meno a adresa navrhovateľa, s označením „Obchodná verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ“
 3. Návrhy musia byť doručené na adresu vyhlasovateľa: Obec  Pohronská Polhora, Hlavná 62, Pohronská Polhora, najneskôr do  28.10.2019, do 11:00 hod.
 4. Rozhodujúci je návrh s najvyššou výškou nájmu. Výška ročného nájmu nesmie byť nižšia ako     0,01 EUR/m2.
 5. Účel nájmu: poľnohospodárske účely
 6. Úspech, resp. neúspech vo verejnej obchodnej súťaži oznámi vyhlasovateľ účastníkom súťaže bez zbytočného odkladu po rozhodnutí obecného zastupiteľstva o najvhodnejšom návrhu.
 7. Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.
 8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy.          

Podmienky predkladanie návrhov do súťaže sú uverejnené na webovom sídle obce  www.ppolhora.sk. Navrhovateľ si ich môže vyžiadať písomne alebo osobnej na adrese určenej pre doručovanie návrhov. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebu do súťaže zaradený.

Informácie na tel. č. 048/6199211

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 03.10.2019         

na webovom sídle obce dňa 03.10.2019

Zvesené z úradnej tabule obce dňa                       

z webového sídla dňa

Ing. Dušan Nepšinský

                                                                                                Starosta obce


 
 

Zverejnenie zámeru prenechať nižšie identifikovaný majetok obce Pohronská Polhora do nájmu,obchodnou verejnou súťažou. Vytlačiť
 

erb.jpg

Zverejnenie zámeru

prenechať  nižšie identifikovaný majetok obce Pohronská Polhora do nájmu,

obchodnou verejnou súťažou

 

Obec Pohronská Polhora, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenechať majetok obce Pohronská Polhora do nájmu.

Obecné zastupiteľstvo obce Pohronská Polhora uznesením č.  69/2019   zo dňa 13.09.2019 schválilo podľa § 9 ods. 2 písm. a/ a b/ v spojení s § 9a ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zámer prenajať pozemky

EKN  15997 o výmere 20664 m2, druh trvalý trávny porast

nachádzajúce sa  v k.ú. obce Pohronská Polhora lokalita Poľana, vedený na LV 750 Obec Pohronská Polhora, k.ú. Pohronská Polhora obchodnou verejnou súťažou a podmienky obchodnej verejnej súťaže

za minimálnu výšku ročného nájmu   0,01 EUR/m2

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na webovom sídle obce

www.ppolhora.sk  dňom  03.10.2019

 

                                                   

                                                                              Ing. Dušan Nepšinský

                                                                                 Starosta obce


 
 

Propagácia projektu - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v Obci Pohronská PolhoraVytlačiť
 

img20190828_14492925.jpgimg20190828_14515001.jpg


 
 

ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV V OBCI POHRONSKÁ POLHORAVytlačiť
 

img20190826_08552951.jpg


 
 

VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v našej obciVytlačiť
 

volby prezidenta 2.pngVÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
Deň konania volieb 30. marca 2019.

 

Názov obce Poradie na hlasovacom lístku Meno Priezvisko Počet platných hlasov Podiel platných hlasov z platných hlasov pre všetkých kandidátov v %
Pohronská Polhora 1 Zuzana   Čaputová   189 48,46 %
Pohronská Polhora 2 Maroš Šefčovič 201  51,53 %

 

 

zdroj : https://www.volbysr.sk/sk/data03.html


 
 

VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKYVytlačiť
 

VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
Deň konania volieb 16. marca 2019.

 

Názov obce Poradie na hlasovacom lístku Meno Priezvisko Počet platných hlasov Podiel platných hlasov z platných hlasov pre všetkých kandidátov v %
Pohronská Polhora 1 Béla Bugár

  5

0,89

Pohronská Polhora 2

Zuzana

Čaputová

  155

27,62

Pohronská Polhora 3

Martin

Daňo

  7

1,24

Pohronská Polhora 4

Štefan

Harabin

  97

17,29

Pohronská Polhora 5

Eduard

Chmelár

  16

2,85

Pohronská Polhora 6

Marian

Kotleba

  133

23,70

Pohronská Polhora 7

Milan

Krajniak

  19

3,38

Pohronská Polhora 8

József

Menyhárt

0 0
Pohronská Polhora 9

František

Mikloško

  31

5,52

Pohronská Polhora 10

Robert

Mistrík

  0

0,00

Pohronská Polhora 11

Maroš

Šefčovič

  92

16,39

Pohronská Polhora 12

Róbert

Švec

  2

0,35

Pohronská Polhora 13

Bohumila

Tauchmannová

  1

0,17

Pohronská Polhora 14

Juraj

Zábojník

3

0,53

Pohronská Polhora 15

Ivan

Zuzula

  0

0,00

 

zdroj :  https://www.volbysr.sk/sk/data01.html


 
 

Informácie pre voliča pre voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republikyVytlačiť
 

logo - voľby do EP 2019.jpgVážení občania,

prinášame Vám informácie ku voľbám do Európskeho parlamentu 2019.


 
 

Trasa kanalizácie v našej obci.Vytlačiť
 

Kanalizácia Pohronská Polhora – web.jpg


 
 

KANALIZÁCIA OBCÍ POHRONSKÁ POLHORA A MICHALOVÁ Vytlačiť
 

informácia o projekte.jpg


 
 

Všeobecné oznamy

Lekáreň v Pohronskej Polhore bude zatvorená.Vytlačiť
 

lekaren-logo.pngOznamujeme občanom, že dňa 22.10.2019 (t.j utorok)  a 23.10.2019  (t.j. streda ) bude lekáreň v Pohronskej Polhore zatvorená.


 
 

SPIEVA CELÁ POLHORA 26.10.2019 o 17:00 hod. v kinosáleVytlačiť
 

Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Obecným úradom v Pohronskej Polhore Vás srdečne pozývajú na podujatie SPIEVA CELÁ POLHORA, ktoré sa uskutoční             v sobotu 26. októbra o 17:00 hod. v kinosále v Pohronskej Polhore. 

plagát Spieva celá Polhora 26.10.2019.jpg


 
 

Zber smetí sa PREKLADÁVytlačiť
 

vykricnik.jpgOznamujeme Vám, že plánovaný zber komunálného odpadu, ktorý mal byť vo štvrtok sa prekladá na utorok 22.10.2019. Zber plastov ostáva nezmenený ( pondelok 21.10.2019 )


 
 

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?Vytlačiť
 

 

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“

horiaci dom obr..jpgNestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

 

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

 

     1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného               paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !

 

     2. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:

 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:

- 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,

- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

- 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

- 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.

- v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

 

    3. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!

 

   4. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!

 

   5. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik         komínov)!

 

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

 

 


 
 

Kurz opatrovania dospelých a Kurz opatrovania detí v BrezneVytlačiť
 

Misericordia_LOGO.pngNezisková organizácia MISERICORDIA n.o. oznamuje,

že organizuje Kurz opatrovania dospelých  a Kurz opatrovania detí

so začiatkom  kurzu 12.11.2019 v Brezne.

Kurz je možné absolvovať aj prostredníctvom REPAS bezplatne pre evidovaných uchádzačov      o zamestnanie, najneskorší termín prihlásenia na kurz je 18.10.2019
alebo s možnosťou na splátky. Cena kurzu je 210 Eur.


Zároveň tento kurz je posledným v tomto roku 2019.
Informácie o kurzoch mažete získať na stránke www.misericordia.sk, na č.t. 0915165800, alebo osobne na adrese Nálepkova 7, Brezno.


 
 

Vydávanie kompostérovVytlačiť
 

komposter.jpgOznamujeme  občanom, že vydávanie kompostérov začne od pondelka 14.10.2019 v čase od  8.00 hod. do 11:30 hod.  a od 12:30 hod. do 15:30 hod.
Kompostéry sú kvôli ľahšej preprave v rozobratom stave, občania pri preberaní kompostérov a podpísaní preberacieho protokolu obdržia manuál na montáž a brožúrku :
" Kompostovanie v záhradných kompostéroch "
 


 
 

Zber kobercov, matracov, šatstva, textilu, molitanov, nábytku, pohoviek.Vytlačiť
 

separovany zber.jpgOznamujeme Vám, že od 07.10.2019 do odvolania, v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod.  bude v našej obci prebiehať zber  kobercov,  matracov, šatstva, textilu, molitanov, nábytku a pohoviek. Prosíme Vás, aby ste tieto komodity priviezli len v stanovenom čase a len v pracovných dňoch pred obecné garáže. Zároveň Vás upozorňujeme, že šatstvo a textil musia byť zabezpečené proti vypadávaniu ( zviazané alebo vo vreciach ). 


 
 

Výjazdový odber krvi NTS Banská Bystrica v Spojenej škole Pohronská Polhora.Vytlačiť
 

darovanie krvi.pngVážení občania, rodičia, priatelia školy dňa 22. októbra  2019 (utorok) v čase od 7:30 - 10:00 uskutoční NTS Banská Bystrica v našej škole výjazdový odber krvi.  Darca si prinesie OP, naraňajkuje sa a dodrží pitný režim. Ďalšie informácie na t.č. 0903 282 399, 0903 999 139. 

 

                                                                                                    Mgr. M. Nepšinská, zást. RŠ, 


 
 

Miestny odbor Matice Slovenskej v spolupráci s Obecným úradom pozývaVytlačiť
 

logo Matica slovenská.jpgMiestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Obecným úradom v Pohronskej    web erb PP.jpgPolhore pozýva všetkých občanov, ktorí majú záujem vystúpiť ako    účinkujúci na podujatí Spieva celá Polhora, ktoré sa uskutoční v sobotu 26.10.2019 v kinosále v Pohronskej Polhore, aby sa prihlásili na Obecnom úrade do 15.10.2019.

 

Za porozumenie ďakujeme!

 

Všetci ste srdečne vítaní, tešíme sa na Vašu účasť!


 
 

Multifunkčné ihrisko aj pre verejnosťVytlačiť
 

Chcete si vo svojom voľnom čase zašportovať a hľadáte vhodný priestor  ?

Obec Pohronská Polhora v spolupráci so Spojenou školou Pohronská Polhora ponúka širokej verejnosti možnosť využitia multifunkčného ihriska v areáli školy vhodného na minifutbal, volejbal, hokejbal, tenis.

Bližšie informácie o podmienkach využitia a o voľných termínoch na tel. čísle 0905340638.

031_1605 (2).JPG

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.

 

 


 
 

Som vreckárVytlačiť
 

Vážení spoluobčania, kedže nám záleží na našej prírode, 

dávame Vám do pozornosti zaujímavý projekt SOM VRECKÁR.som vreckar.png

viac info o projekte nájdete na : som vreckár

 


 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica nariaďuje opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy - moru včelieho ploduVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica nariaďuje opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy - moru včelieho plodu 

A )    vymedzuje ohnisko nákazy - chov včiel v lokalite Pod Poľanou

          ochranné pásmo - katastrálne územia obcí Pohronská Polhora, Michalová  

B )    ZAKAZUJE :

 1.  presuny včelstiev, matiek, včelárských zaradení v ohnisku a ochrannom pásme
 2.  presuny včelstiev, matiek, včelárských zaradení do ohniska a ochranného pásma
 3.  použiť med a včelí vosk na včelárské účely

 

 

MVDr. Vasil Černák

riaditeľ regionálnej veterinárnej a potravinovej správy

 


 
 

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný, UPOZORŇUJE a VYZÝVAVytlačiť
 

POZOR-vykricnik.jpgOkresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný,

UPOZORŇUJE a VYZÝVA, 

každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využivaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel.

Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný: 

1.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitných vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poľkodením a degradáciou,

2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín

3.) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí 

4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

Zároveň upozorňujeme občanov, aby svoje poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na internetový portál na stránke www.mpsr.sk - Informačné nástroje - Agrofórum - fórum o využívaní poľnohospodárskej pôde. 

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor bude v jarných a letných mesiacoch vykonávať kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu podľa vypraacovaného harmonogramu. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie ustanovení § 3 cit. zákona vyvodzované dôsledky. 


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

img20190702_10245658.jpg


 
 

Rozpis veľkoobjemových kontajnerov podľa ulice umiestnenia na rok 2019Vytlačiť
 

vkk5.jpg

 

 

 

Rozpis veľkoobjemových kontajnerov podľa ulice umiestnenia na rok 2019

ULICA  MESIAC UMIESTNENIA
Rohozná + Píla apríl 
Hlavná + Kút máj
Bány + Staničná jún
Pod poľanou + Nad Ihriskom júl
Varguľa + Bániky  august
Železničná + Športová + Lipianka september 

 

Presné termíny a umiestnenia kontajnerov budú zverejnené na web stránke obce, vyhlásené v miestnom rozhlase a na obecnej informačnej tabuli. 


 
 

Prísny zákaz vyvážať odpad a tvoriť čierne skládky odpadu !Vytlačiť
 

vykricnik.jpgObec Pohronská Polhora týmto vydáva zákaz vývozu odpadu a vytvárania

nelegálnych skládok v katastrálnom území obce Pohronská Polhora.


Pri porušení zákazu hrozí občanovi vysoká finančná pokuta !

 

Obec Pohronská Polhora upozorňuje občanov na zákaz vytvárania čiernych skládok odpadu a zhromažďovanie odpadu v katastrálnom území obce a v okolí veľkokapacitných kontajnerov alebo na iných verejných priestranstvách. Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu a biologického odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý bude obec udeľovať pokuty. Zakladanie čiernych skládok odpadu sa bude monitorovať. Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon, vinník bude pokutovaný a nahlásený na Políciu.

Obec Pohronská Polhora vydáva prísny zákaz vývozu a vysýpania smeti, stavebného odpadu a biologického odpadu v časti  POD LIPOU .  Skládka  je uzavretá a ďalší odpad je zakázané tam ukladať !!! 

 


 
 

Stolnotenisový turnaj v Nemeckej Vytlačiť
 

V Obci Nemecká sa uskutočnil  v sobotu 30. marca 2019 stolnotenisový turnaj predstaviteľov obcí a miest z okresov BB a BR. Miestom konania bola športová hala ZŠ s MŠ v Nemeckej. Stolnotenisového turnaja sa zúčastnilo 10 mužstiev, medzi nimi aj mužstvo z Pohronskej Polhory. Mužstvo v zložení: starosta obce Ing. Dušan Nepšinský, Martin Omasta st. a Martin Omasta ml. sa umiestnilo na výbornom 4. mieste. 

xhFPD6UX.640x360.4.jpg031_1557 (2).jpg   031_1554 (2).jpg


 
 

Inštalácia optickej siete v našej obci.Vytlačiť
 

opticky kabel.jpg   Vážení občania,

oznamujeme Vám, že nasledujúceho dva a pol mesiaca sa bude realizovať nový projekt. Investorom projektu je Slovak Telekom, a.s. Naplánovaná je inštalácia optickej siete do každého domu (FTTH). Práce bude vykonávať firma MKM d.o.o. Comunications Banja Luka (Bosna Hercegovina). Práce začnú v pondelok 08.04.2019 z ulice Hlavná od smeru školy k námestiu v Pohronskej Polhore. Vykonávateľ prác pred začiatkom výkopov navštívi každý dom a dohodne sa s vlastníkom o spôsobe výkopu vo dvore a priechode popri dome. Prosíme Vás o strpenie a porozumenie a sľubujeme, že všetky povrchy vrátime do pôvodného stavu.

 

S pozdravom a úctou Petko Zekanović


 
 

Už aj v našej obci môžete využiť služby bankomatu !Vytlačiť
 

IMG_5871.JPG

Od 25.03.2019 môžu občania v našej obci využiť služby bankomatu, ktorý je umiestnený v prevádzke potravín COOP Jednota pri vstupe, oproti pokladni. 


 
 

Zmena úradných hodín obecného úradu.Vytlačiť
 

erb.jpg

Oznamujeme Vám zmenu úradných hodín Obecného úradu v Pohronskej Polhore.

 

 

PONDELOK

8:00 - 11:30

12:30 - 16:00

UTOROK

8:00 - 11:30

12:30 - 16:00

STREDA

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

ŠTVRTOK

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

PIATOK

8:00 - 11:30

12:30 - 15:00

 


 
 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebuVytlačiť
 

images (1).jpgŠtátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti  s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

1. Registrácia chovov, ktoré už toho času chovajú jednu ošípanú na domácu spotrebu a nie sú registrované v CEHZ

- chovateľ si na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len „RVPS“), obci alebo na regionálnych pracoviskách Plemenárskych služieb SR, š.p. vyžiada alebo vytlačí z webovej stránky ŠVPS SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo Plemenárskych služieb SR, š.p.  tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ (príloha č.1).

- vyplní všetky náležitosti podľa návodu na vyplnenie

- vyplnené tlačivo zašle do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat - ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina (ďalej len „CEHZ“)

- bez vyplnenia povinných polí v registračnom tlačive, nebude žiadosť spracovaná a žiadateľ nebude zaregistrovaný v CEHZ.

- CEHZ pridelí a zašle chovateľovi registračné číslo chovu, ktoré bude v tvare 6 –miestneho alfanumerického jedinečného kódu začínajúceho písmenom  „D" a ďalej päť číslic (napr. D12345).

- pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.

- ŠVPS SR neodporúča na jednu adresu registrovať viac „D“ fariem, pri vzniku nákazy budú uložené opatrenia pre každý jeden registrovaný chov v pásme.

Chovy registrované v CEHZ začínajúce písmenom „D“ sú chovy so špeciálnym režimom, nie sú to klasické chovy na chov zvierat. Tieto chovy slúžia na domáce zabíjačky, prípadné dochovanie zvierat do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou. Z tohto chovu nebude možné ošípanú odsunúť do iného chovu.

Každý chovateľ môže mať len jedno registračné číslo chovu „D“, ktoré je v CEHZ spárované s rodným číslom.

2. Registrácia chovu ošípanej, ktorý získava ošípanú na domácu spotrebu nákupom od registrovaného chovateľa

- chovateľ zvierat, ktorý nie je registrovaný v CEHZ a ktorý chce kúpiť jednu ošípanú na vykonanie domácej zabíjačky alebo si ju chce dochovať do jatočnej hmotnosti od registrovaného chovateľa musí vyplniť 2 tlačivá:

1.  tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ (príloha č.1)

2. tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ (príloha č. 2) - časť na uvedenie registračného čísla nevyplňuje.

- je potrebné uviesť všetky náležitosti, ktoré tlačivá požadujú.

- s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k registrovanému chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu predávajúci.

- predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, registračné číslo chovu zapíše až po jeho pridelení v CEHZ.

- predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci (nepoužíva sa žiadny kód udalosti).

- k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu.

- ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým zatiaľ neregistrovaným chovateľom ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od každého jedného kupujúceho chovateľa.

- tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ zasiela kupujúci do CEHZ, prípadne po dohovore s kupujúcim (ochrana osobných údajov – rodné číslo) môže toto tlačivo zaslať aj predávajúci naraz spolu spárované s „Hlásením zmien v chove ošípaných“ a tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“.

- CEHZ na základe vyplneného tlačiva „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ pridelí a zašle chovateľovi 6 – miestne registračné číslo chovu začínajúce písmenom „D“.

- pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.

 

3. Každý ďalší nákup ošípanej na domácu spotrebu

- pri každom ďalšom nákupe zvierat na domácu spotrebu, chovateľ, ktorý už má pridelené registračné číslo z CEHZ, vyplní tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ (príloha č. 2).

- s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k registrovanému chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu predávajúci. V tlačive musí byť zapísané aj registračné číslo chovu, kam sa zviera premiestňuje (napr. D12345).

- predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, zapíše aj registračné číslo chovu kam zviera premiestňuje (napr. D12345).

- predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci (nepoužíva sa žiadny kód udalosti).

- k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu.

- ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým chovateľom ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od každého jedného kupujúceho chovateľa.

 

POZOR!

Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp), pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ („D“). Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do 1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona.


 
 

MONOGRAFIA OBCE A FARNOSTI POHRONSKÁ POLHORAVytlačiť
 

Clipboard01.jpgOznamujeme občanom, že si môžu v úradných hodinách prísť na obecný úrad osobne vyzdvihnúť Monografiu obce a farnosti Pohronská Polhora, ktorej autorom je náš rodák pán Vojtech Nepšinský. 

Monografia obce a farnosti Pohronská Polhora bude odovzdaná bezplatne tým obyvateľom Obce Pohronská Polhora, ktorí vlastnia na území obce nehnuteľnosť. (1ks za nehnuteľnosť). 

 

 


 
 

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?Vytlačiť
 

logo hasici.jpgNestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín?

Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Každoročne dochádza k významnému počtu požiarov
z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov
a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.
Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva
do spotrebiča, než na ktorý je určený !

2. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:

 •  ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:

- 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
- 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

- 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
- v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky


3. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!


4. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!


5. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!


Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.
Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní
a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

Obr. horiaci dom.jpg„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“


 
 

Zmena termínu zberu TKOVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že zber komunálneho odpadu býva od 01.06.2018 každý párny týždeň vo štvrtok. Najbližší termín zberu  komunálneho odpadu bude 28.06.2018.


 
 

Mladí záchranári z Pohronskej Polhory mieria do SencaVytlačiť
 

Dňa 3. mája 2018 sa dve družstvá z našej školy zúčastnili okresného kola súťaže Mladí záchranári civilnej ochrany. Naši deviataci Radka Ridzoňová, Alžbetka Zajaková, René Viliam Lupták a Mário Potančok na trati dlhej vyše kilometra zdolali všetky stanovišťa, kde preukázali bojovnosť, zručnosť, vedomosť, svoje dlhoročné skúsenosti. Na umiestnenie im chýbali 2 body, ktoré im zobrala jedna nesprávna odpoveď v teste alebo jeden nezostrelený terč... Druhým tímom boli ôsmaci Lívia Pančíková, Jakub Podmanický, Dominik Krupa a šiestačka Nikolka Trnavská, ktorí obstáli v skúškach a so stratou 9 bodov na prvé miesto si doniesli bronzové medaily. Postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo v Osrblí 23. mája. Keďže mladší žiaci boli na súťaži prvýkrát, povedala by som „šťastie začiatočníka“, ale v krajskom kole v konkurencii tých najlepších tímov zo všetkých banskobystrických okresov zabojovali a opäť skončili na krásnom treťom mieste. Svojou snahou a vytrvalosťou stále napredovať a učiť sa si vybojovali postup na Majstrovstvá Slovenska. Odchádzame 6. júna na Senecké jazerá ukázať čo v nás je a zároveň si aktívne oddýchnuť, nadviazať nové priateľstvá... Držte nám palce, prosím...

Anka Belková

 

IMG_20180503_093148.jpgIMG_20180503_132950.jpgIMG_20180523_110736.jpgIMG_20180523_113100.jpgIMG_20180523_143556.jpgIMG_20180524_073848.jpg


 
 

Polícia upozorňujeVytlačiť
 

Blíži sa čas dovoleniek, kedy si chceme oddýchnuť a viac ako inokedy sa venujeme svojej rodine, poznávaniu krajiny, kúpe spomienkových predmetov pre našich blízkych ako svojim osobným dokladom, platobným kartám či finančnej hotovosti. Jedná sa hlavne o kúpaliská, návštevy kultúrnych pamiatok, spoločenských podujatí, ale aj obchodných centier s väčšou koncentráciou obyvateľstva.

Odporúčame Vám, aby ste si svoje osobné veci, hlavne doklady a peňaženky chránili. Nenechávajte si ich na kúpaliskách v taškách bez dozoru, resp. na miestach, odkiaľ je ich možné ľahko vytiahnuť - napr. v zadnom vrecku nohavíc, na vrchu kabelky, v neuzatvorenej taške uloženej v nákupnom vozíku, alebo na viditeľnom mieste vo svojich automobiloch.

Pri nakladaní tovaru do batožinového priestoru auta z nákupného košíka si nenechávajte kabelku či doklady odložené bez dozoru na sedadle vozidla. Najvhodnejšie je nosiť kabelku, či tašku uzatvorenú pri sebe na pleci a pridržiavali ju rukou.

Majte na pamäti, že vreckári pracujú v skupinách, často pri krádežiach využívajú deti a tlačenica im uľahčuje prístup k dokladom a financiám. Práca vreckárov spočíva v tom, že pracujú ticho, rýchlo, príp. v skupinkách a bez toho, aby ste cítili, že Vám niečo mizne.

Dbajte aj na opatrnosť pri výbere peňazí z bankomatu, využívajte bankomaty v rušnejších častiach mesta, ak je to možné vyhýbajte sa výberu peňazí potme. Vybranú hotovosť si hneď uschovajte.

Aby sa dovolenka vydarila a zostali na ňu iba pekné spomienky, myslite okrem bezpečnosti na cestách aj na bezpečnosť Vašich úspor, dokladov a majetku.


 
 

Zber smeti sa prekladá na štvrtokVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že smeti budú zbierať vo štvrtok 31.05.2018 - NIE V PIATOK.


 
 

Zverejnenie vyzvyVytlačiť
 

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva.

vyzva OU.jpg


 
 

Začiatok výkopových prác kanalizácie.Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania! 

Oznamujem Vám, že dňa 4.4.2018 (t.j.zajtra) ráno o 7.00 hod. začíname s výkopovými prácami na uliciach Rohozná a Kút. Upozorňujem Vás z toho dôvodu, že sa na miestnych komunikáciach týchto ulíc budú pohybovať ťažké mechanizmy. Zároveň Vás prosím o vašu ústretovosť a trpezlivosť.

Mgr.Hyacinta Tyčiaková                                                                                                                                                            starostka obce


 
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vyzýva chodcov.Vytlačiť
 

policia.jpg

•    PRECHÁDZAJTE CEZ CESTU PODĽA MOŽNOSTÍ LEN CEZ PRIECHOD PRE CHODCOV, RESP. NA MIESTACH NA TO URČENÝCH, 

•    NESPOLIEHAJTE SA NA TO, ŽE TEN DRUHÝ DODRŽÍ PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY –  BERTE DO ÚVAHY CHYBY DRUHÝCH,

•    CEZ PRIECHOD PRE CHODCOV NEBEŽTE,

•    NIKDY NEPRECHÁDZAJTE CEZ CESTU TESNE PRED STOJACIM AUTOBUSOM, ALEBO NÁKLADNÝM AUTOM,

•    MAJTE NA SEBE VIDITEĽNE UMIESTNENÉ REFLEXNÉ PRVKY, ALEBO OBLEČENÝ REFLEXNÝ BEZPEČNOSTNÝ ODEV,

•    TAM KDE NIE JE CHODNÍK, CHOĎTE PO ĽAVEJ KRAJNICI, RESP. ČO NAJBLIŽŠIE PRI ĽAVOM OKRAJI VOZOVKY,

•    VYHÝBAJTE SA RIZIKOVÝM NEBEZPEČNÝM ÚSEKOM CIEST,

•    NEPRIELIEZAJTE ZÁBRADLIE A TÝM NEVSTUPUJE NA VOZOVKU,

•    DOSTATOČNE SA PRESVEDČTE, ŽE MÔŽETE BEZPEČNE PREJSŤ NA DRUHÚ STRANU CESTY.

•    UVEDOMUJE SI, ŽE CHODEC JE TEN NAJZRANITEĽNEJŠÍ!

•    NERISKUJE  -  OPLATÍ SA RADŠEJ POČKAŤ, KÝM BUDETE MÔCŤ BEZPEČNE PREJSŤ NA DRUHÚ STRANU CESTY!!!

      

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne 
ďakuje a praje všetkým účastníkom cestnej premávky bezpečný návrat domov.


 


 
 

Centrum právnej pomociVytlačiť
 

cpp.pngVážení spoluobčania, potrebujete právnu pomoc a nemáte prostriedky na jej zabezpečenie ?

Mesto Brezno v spolupráci s Centrom právnej pomoci v Banskej Bystrici otvorilo v Brezne Konzultačné pracovisko pre všetkých, ktorí v dôsledku zlej finančnej a sociálnej situácie nemôžu využívať komerčné právne služby na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov.

Čo konzultačné stredisko CPP ponúka

právne poradenstvo vo forme predbežných konzultácií, pomoc pri mimosúdnych konaniach vrátane sprostredkovania riešenia sporov formou mediácie, spisovanie podaní na súd, zastupovanie v konaní pred súdmi a vykonávanie úkonov s tým súvisiacich a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených za poplatok

Poplatok

4,50 € v trvaní najviac jednej hodiny

Kedy ?

Každý piatok v čase  od 9.00 h do 13.00 h

Kde ?

Mestský úrad Brezno – zasadačka č. 2

Nám. gen. M. R. Štefánika 2

977 01  Brezno

 

Kontakt

Tel.: 0905 477 405

        0918 644 615 – CPP

Email: martin.ivanic@centrumpravnejpomoci.sk

http: www.centrumpravnejpomoci.sk

Tel: 048/6306 240

Email: janka.lemberkova@brezno.sk

 

Na konzultácie je potrebné objednať sa vopred na uvedených kontaktoch

 

                                                                         Mgr. Martin Juhaniak,v.r. prednosta mestského úradu


 
 

Polícia upozorňujeVytlačiť
 

 policia.jpg     Dlhšie znížená viditeľnosť v ranných a večerných hodinách počas zimného obdobia je príčinou zvýšeného počtu dopravných nehôd. V tomto ročnom období si treba uvedomiť, že vidieť a byť videný je životne dôležité nielen pre vodičov, ale najmä pre chodcov a cyklistov.

      Žiadame občanov, aby správne zhodnotili konkrétnu situáciu a neprechádzali cez cestu, ak prechod cez ňu nie je bezpečný. Nevstupovali na vozovku, ak nemajú dostatok času na bezpečný prechod, a ak prichádzajúce vozidlo nie je v dostatočnej vzdialenosti potrebnej pre zastavenie vozidla vodičom, vzhľadom na stav vozovky.

        Ďalej vyzývame občanov, aby za zníženej viditeľnosti (v noci, skoro ráno, neskoro večer, za hmly a za dažďa) používali reflexné prvky viditeľne na sebe, prípadne reflexný bezpečnostný odev, nakoľko tieto prvky výrazne prispievajú k bezpečnosti chodcov. Pod pojmom „mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky“ sa rozumie používať tieto prvky na svojom oblečení, resp. priamo na tele - napr. rôzne reflexné pásky, samolepky a pod. Tieto prvky má mať účastník cestnej premávky umiestené najmä na strane, ktorá je priľahlá k vozovke.

      Treba si uvedomiť, že používanie reflexných prvkov zvyšuje viditeľnosť v šere a v tme odrážajú dopadajúce svetlo až na 200 metrov.


 
 

Poďakovanie Nadácii SPP.Vytlačiť
 

Obec Pohronská Polhora spolu s rodičmi a deťmi - ďakuje Nadácii SPP

za finančný príspevok na vybudovanie ihriskapre deti v centre obce ( v miestnom parku ),

ktorý Nadácia SPP poskytla vo výške 1500EUR. 

preliezka 3.jpg


 
 

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný odbor UPOZORŇUJE a VYZÝVAVytlačiť
 

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný odbor UPOZORŇUJE a VYZÝVA,

každého vlastníka, nájomcu a spravcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona.220/2004 Z.z.

1.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a 

pred jej poškodením a degradáciou

2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín

3.) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí

4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druhu pozemku s jeho evidenciou v katastri.

        

          Zároveň upozorňujeme občanov, aby svoje poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na internetový portál na stránke www.mpsr.sk - Informačné nástroje - Agrofórum - fórum o využívaní poľnohospodárskej pôde.

         Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný odbor bude v jarných a letných mesiacoch vykonávať kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu podľa vypracovaného harmonogramu. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie ustanovení § 3 zákona vyvodzované dôsledky.

Ing. Jozef Auxt / vedúci odboru

 


 
 

Relácia TV Hronka o Pohronskej PolhoreVytlačiť
 


 
 

Upozornenie polície na dodržiavanie cestného zákona.Vytlačiť
 

logo policajného zboruNa základe upozornenia polície na dodržiavanie zákona č. 8/2009 Z.z. z 3 decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

UPOZORŇUJEME A VYZÝVAME OBČANOV

aby neparkovali na chodníkoch.

Podľa § 25, písmeno q) vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu podľa § 52 odstavec 2 ktorý znie:

Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným značením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Takýmto parkovaním je porušovaný cestný zákon a  obmedzený pohyb chodcov hlavne mattiek s kočíkmi, ťažko zdravotne postihnutým občanom a starších občanom. Taktiež v zimnom období je obmedzovaná práca cestárov pri zimnej údržbe miestnych komunikácií.

UPOZORŇUJEME

vás, že polícia začína vykonávať kontroly dodržiavania tohto zákona v našej obci.

V prípade jeho porušenia môže byť účastníkovi uložená pokuta vo výške od 30,- €  - do 50,-€.


 
 

Polícia opakovane upozorňujeme seniorov.Vytlačiť
 

Opakovane upozorňujeme seniorov, aby boli opatrní a prezieraví v prípadoch, kedy do ich príbytkov príde osoba, ktorá sa predstaví ako pracovník istej spoločnosti (napr. zdravotnej poisťovne) s výhodnou ponukou, zľavou na lieky, či zdravotnícke pomôcky alebo ponúka na predaj rôzny tovar (deky, hrnce). V rámci predchádzania tejto trestnej činnosti Policajný zbor odporúča seniorom nevpúšťať cudzie osoby a nereagovať na výhodné ponuky, zľavy a darčeky, ktoré im údajní zamestnanci rôznych inštitúcií ponúkajú priamo v ich príbytkoch. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že pracovníci zdravotných poisťovní nenavštevujú osobne seniorov v ich príbytkoch za účelom uplatnenia zliav na zdravotnícke pomôcky, lieky alebo odovzdania rôznych vecí. Tento spôsob evidentne používajú páchatelia, ktorí si cielene vytipujú seniorov z dôvodu ich sociálnej izolácie; často ide o ovdovelé alebo osamelo žijúce osoby, pre ktoré je príznačné stereotypné správanie, dôverčivosť, ale i fyzická bezbrannosť.

V prípade podozrenia, že by mohlo ísť o podvodníka, bezodkladne kontaktujte políciu na čísle 158. Políciu kontaktujte okamžite aj v tom prípade, ak ste sa už stali obeťou podvodu.

 

                                                                                                                    plk. Mgr. Kamil Kmeť                                                                                                                                riaditeľ


 
 

Laboratórne výsledky vody

Laboratórne výsledky z odobratých vzoriek pitnej vody z verejného vodovodu v Obci Pohronská PolhoraVytlačiť
 

logo ruvzbb.jpgRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici  odbornými pracovníkmi odobral vzorky pitnej vody z verejného vodovodu v Obci Pohronská Polhora.

Na základe tohto odberu boli obci doručené laboratórne výsledky z odobratých vzoriek pitnej vody z verejného vodovodu v Obci Pohronská Polhora (odberové miesto - budova MŠ), vzorka vody z vodárenského zdroja - potok Lipianka (surová voda) a vzorka vody po úprave zákalu pred jej dezinfekciou (surová voda po chemickej úprave zákalu). 


 
 

Laboratórne výsledky z odobratých vzoriek pitnej vody z verejného vodovodu v Obci Pohronská PolhoraVytlačiť
 

logo ruvzbb.jpgRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici  odbornými pracovníkmi odobral vzorky pitnej vody z verejného vodovodu v Obci Pohronská Polhora.

Na základe tohto odberu boli obci doručené laboratórne výsledky z odobratých vzoriek pitnej vody z verejného vodovodu v Obci Pohronská Polhora (odberové miesto - budova MŠ) a vzorka vody z vodárenského zdroja - potok Lipianka (surová voda). 


 
 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendárÚvodná stránka