Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Pohronská Polhora vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ Vytlačiť
 

erb.jpg

Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora

Vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

Podľa § 281 a 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemkov

vo vlastníctve obce Pohronská Polhora

prenájom pozemkov parcela:

 EKN č. 16224/101 o výmere 18428 m2, druh trvalý trávny porast

Vedený na LV834 Obec Pohronská Polhora, k.ú. Pohronská Polhora

     Obchodná verejná súťaž /ďalej len súťaž/ sa začína dňom jej prvého  uverejnenia na úradnej tabuli, na internetovej stránke vyhlasovateľa.

  1. Súťaže sa môžu zúčastniť právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľ.
  2. Návrh do súťaže predkladá navrhovateľ v písomnej forme v zalepenej obálke, na ktorej je uvedené meno a adresa navrhovateľa, s označením „Obchodná verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ“
  3. Návrhy musia byť doručené na adresu vyhlasovateľa: Obec  Pohronská Polhora, Hlavná 62, Pohronská Polhora, najneskôr do  28.10.2019, do 11:00 hod.
  4. Rozhodujúci je návrh s najvyššou výškou nájmu. Výška ročného nájmu nesmie byť nižšia ako     0,03 EUR/m2.
  5. Účel nájmu: poľnohospodárske účely
  6. Úspech, resp. neúspech vo verejnej obchodnej súťaži oznámi vyhlasovateľ účastníkom súťaže bez zbytočného odkladu po rozhodnutí obecného zastupiteľstva o najvhodnejšom návrhu.
  7. Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.
  8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy.         

Podmienky predkladanie návrhov do súťaže sú uverejnené na webovom sídle obce  www.ppolhora.sk. Navrhovateľ si ich môže vyžiadať písomne alebo osobnej na adrese určenej pre doručovanie návrhov. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebu do súťaže zaradený.

Informácie na tel. č. 048/6199211

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 03.10.2019         

na webovom sídle obce dňa 03.10.2019

Zvesené z úradnej tabule obce dňa                       

z webového sídla dňa

Ing. Dušan Nepšinský

                                                                                                Starosta obce


 
 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendárÚvodná stránka