Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

O B E C   Pohronská Polhora  Stavebný úrad

 

Obecný úrad, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora

–––-—————————————————————————————————————   

Č.: 415/2018                                                                             V Brezne dňa: 27.07.2018 

Vybavuje: Ing. Dzubáková ( č. tel. 048/6306282) Email: gabriela.dzubakova@brezno.sk    

 

VEC: OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania –

V e r e j n á   v y h l á š k a

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----–––––

       Dňa 06.06.2018 podal a dňa 27.07.2018 doplnil  Stanislav Hrnčiarik, bytom Varguľa 31, Pohronská Polhora, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Rekreačná chata“ na pozemkoch parc. č. KN C 2352/16 ( chata – pozemok vznikol odčlenením z pozemku parc. č. KN C 2352/2 geometrickým plánom č. 48205389-260/2017), 2352/12 (studňa), 2352/2 (vodovodná, kanalizačná, elektrická prípojka) v k. ú. Pohronská Polhora.

 

Popis zámeru: Jednopodlažná nepodpivničená stavba s využitým podkrovím, pôdorysné rozmery 6,0 m x 8,5 m, max. výška 7,3 m od terénu

Umiestnenie stavby:

5,75 m od hranice s pozemkom parc. č. KN C 2352/11

15,25 m od jestvujúcej rekreačnej chaty na pozemku parc. č. KN C 2352/14

Cca 28,7 m od pozemku parc. č. KN C 2372

Stavba bude napojená na prívod pitnej vody z jestvujúcej studne, odkanalizovaná do jestvujúcej žumpy, napojená na jestvujúci rozvod elektrickej energie po stľp č.1 v situácii (na KN C 2352/2)

 

      Obec Pohronská Polhora ako príslušný stavebný  úrad v zmysle § 117 odst.1 zákona č. 50/76  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku v  znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon), oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania a  súčasne nariaďuje ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň

 

24.08.2018 t.j. piatok o 9.15 hod.

 

Konanie sa uskutoční so zrazom na obecnom úrade v Pohronskej Polhore.

 

     Do  podkladov  rozhodnutia   možno  nahliadnuť  pred  dňom ústneho pojednávania na spoločnom obecnom  úrade so sídlom na Mestskom  úrade v  Brezne,  nám. gen. M.R. Štefánika  č.1, kancelária č. 12 v  úradných dňoch (pracovné dni okrem štvrtku) a pri ústnom pojednávaní.

     Účastníci   územného   konania   môžu   svoje  námietky  a pripomienky k  návrhu uplatniť najneskoršie  pri ústnom pojednávaní, inak sa k  nim nebude  prihliadať. V  tejto  lehote  oznámia  svoje  stanoviská aj dotknuté orgány. V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom  konaní  v určenej lehote, hoci uplatnené  mohli byť.

     Pokiaľ sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

 


                                                Mgr.Hyacinta Tyčiaková
                         
                          starostka obce
 

 

 

                                                                         -2-

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť v zmysle § 36 odst.4 stavebného  zákona vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým.

 

 

 

    Vyvesené dňa  31.7.2018                              Zvesené dňa ..............................

 

                                       

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis organizácie, ktorá

potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

 

 

Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň je dňom doručenia.

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         -3-

 

Doručuje sa:

  1. Stanislav Hrnčiarik, Varguľa 31, 976 56 Pohronská Polhora
  2. SPF, Skuteckého 21, 974 61 Banská Bystrica
  3. SSD a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

 


 
 

dnes je: 26.3.2019

meniny má: EmanuelÚvodná stránka