Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľba hlavného kontrolóra obce.Vytlačiť
 

erb.jpgObecné zastupiteľstvo v Pohronskej Polhore

v súlade s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Pohronskej Polhore  č.  200 /2018 zo dňa 6.6.2018

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Pohronská Polhora

 

Všeobecné podmienky:

 • Pracovný úväzok hlavného kontrolóra bol stanovený na 30% týždenného pracovného času, t. j. 12 hodín týždenne.
 • Voľba sa uskutoční dňa 25.7.2018 na zasadnutí obecného zastupiteľstva v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Pohronskej Polhore.
 • Termín odovzdania písomných prihlášok: do 11.7. 2018 do 16:00 hodiny.
 • Kandidáti musia doručiť písomné prihlášky spolu s prílohami v stanovenom termíne do podateľne s označením „voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“.
 • Súčasťou prihlášky musí byť:
 • Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
 • Doklad o vzdelaní (kópia).
 • V prihláške je potrebné uviesť: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, telefónny kontakt, stručný profesijný životopis a písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške podľa § 13 ods. 1 zákona

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre potreby obce v súvislosti s voľbou hlavného kontrolóra obce.

 • V prípade doručenia poštou alebo iným spôsobom je rozhodujúci dátum a čas odoslania.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky :

 • Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra obce je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
 • Znalosť príslušnej legislatívy v samospráve, jej hospodárení a financovaní.
 • Spôsobilosť na právne úkony.
 • Bezúhonnosť.
 • Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov v životopise a doklade o vzdelaní.

 

Pohronská Polhora, dňa  8.6.2018

                                                                                                  Mgr. Hyacinta Tyčiaková v..r.

                                                                                              starostka obce Pohronská Polhora


 
 

dnes je: 17.7.2019

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendárÚvodná stránka