Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Spojenej školy Pohronská PolhoraVytlačiť
 

        erb Polhora web.jpg                         Obec Pohronská Polhora

                      Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora

               zastúpená Ing. Dušanom Nepšinským, starostom obce

 

                                                          vyhlasuje

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2013 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                                   výberové konanie na obsadenie funkcie

                                             riaditeľa Spojenej školy

                                 so sídlom, Hlavná 1, 976 56 Pohronská Polhora    

   Uchádzač o vyššie uvedenú funkciu musí spĺňať:

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu:

 • Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy, na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlades § 34 ods. 2 citovaného zákona a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Absolvovanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Pedagogická prax min. 5 rokov,                                                                                   

     

     Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • Spôsobilosť na právne úkony
 • Bezúhonnosť
 • Zdravotnú spôsobilosť
 • Ovládanie štátneho jazyka

 

     A iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • Predloženie koncepcie rozvoja školy,
 • Znalosť príslušnej legislatívy.

 

     Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je uchádzač povinný predložiť:

 • Doklady alebo overené fotokópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných predpokladov
 • Výpis s RT nie starší ako 3 mesiace
 • Doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • Čestné vyhlásenie že uchádzač na funkciu má spôsobilosť na právne úkony
 • Koncepciu rozvoja školy
 • Potvrdenie o pedagogickej praxi
 • Štruktúrovaný životopis
 • Písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

 

Vyššie uvedené doklady je uchádzač povinný predložiť spolu so žiadosťou o účasť na výberovom konaní v termíne do 22.02.2019 do 12,00 hod. na Obecný úrad v Pohronskej Polhore, alebo poštou na adresu Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora s označením „výberové konanie – riaditeľ Spojenej školy – Neotvárať“.

 

V Pohronskej Polhore 22.01.2019

 

 

 

 

                                                                        Ing. Dušan Nepšinský

                                                                              starosta obce

 


 
 

dnes je: 20.6.2019

meniny má: ValériaÚvodná stránka